Water Rate Assistance Progam (WRAP)

Share Water Rate Assistance Progam (WRAP) on Facebook Share Water Rate Assistance Progam (WRAP) on Twitter Share Water Rate Assistance Progam (WRAP) on Linkedin Email Water Rate Assistance Progam (WRAP) link

The City of Vallejo offers a Water Rate Assistance Program (WRAP). If you are an income-eligible customer, you can get a monthly credit on your water bill, subject to available program funding. Your total annual savings can add up to $60 a year depending on the services you receive. Learn more and apply at one of the links below.

Paper Application
Online Application

La Ciudad de Vallejo ofrece un Programa de Asistencia de Tasas por Servicio de Agua Water Rate Assistance Program (WRAP). Si usted es un cliente que reúne las condiciones por su nivel de ingresos, puede acceder a un crédito mensual en su factura de agua supeditado a los fondos disponibles para el programa. Sus ahorros anuales totales pueden ser de hasta $60 al año dependiendo de los servicios que reciba.

Solicitud en Físico
Solicitud en Línea

Ang Lungsod ng Vallejo ay may inihahandog na Water Rate Assistance Program (WRAP). Kung ikaw ay isang customer na karapat-dapat ayon sa kita, makakatanggap ka ng buwanang credit sa iyong billl sa tubig, na sasailalim sa available na pagpopondo ng programa. Ang iyong taunang savings ay maaaring umabot hanggang $60 kada taon, depende sa mga serbisyo na natatanggap mo.

De Papel na Application
Online na Application


Still need to apply for PG&E's CARE Program? Click here

The City of Vallejo offers a Water Rate Assistance Program (WRAP). If you are an income-eligible customer, you can get a monthly credit on your water bill, subject to available program funding. Your total annual savings can add up to $60 a year depending on the services you receive. Learn more and apply at one of the links below.

Paper Application
Online Application

La Ciudad de Vallejo ofrece un Programa de Asistencia de Tasas por Servicio de Agua Water Rate Assistance Program (WRAP). Si usted es un cliente que reúne las condiciones por su nivel de ingresos, puede acceder a un crédito mensual en su factura de agua supeditado a los fondos disponibles para el programa. Sus ahorros anuales totales pueden ser de hasta $60 al año dependiendo de los servicios que reciba.

Solicitud en Físico
Solicitud en Línea

Ang Lungsod ng Vallejo ay may inihahandog na Water Rate Assistance Program (WRAP). Kung ikaw ay isang customer na karapat-dapat ayon sa kita, makakatanggap ka ng buwanang credit sa iyong billl sa tubig, na sasailalim sa available na pagpopondo ng programa. Ang iyong taunang savings ay maaaring umabot hanggang $60 kada taon, depende sa mga serbisyo na natatanggap mo.

De Papel na Application
Online na Application


Still need to apply for PG&E's CARE Program? Click here

Page last updated: 18 Nov 2021, 09:24 AM